Ansökan om understöd för vattenrestaureringsprojekt börjar!

Ansökan om understöd för vattenrestaureringsprojekt börjar!       

Med hjälp av Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd stöder man särskilt restaureringsåtgärder för att förbättra tillståndet i övergödda sjöar, havsvikar och rinnande vatten samt restaureringsåtgärder som gynnar artskyddet med tanke på biologisk mångfald. Även projekt som stöder och utvecklar nätverk för planering och genomföring av restaureringsåtgärder inom vatten- och havsvården samt en utveckling av dessa understöds.

Beroende på projekttyp är det med tanke på bedömningen av projektansökningarna en fördel bland annat att:

• Behovet av åtgärden har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården
• Genomförandet eller planeringen av projektet kan inledas utan dröjsmål
• Åtgärderna ger betydande social nytta och betjänar områdets invånare och rekreationsanvändare i så stor utsträckning som möjligt
• Projektets övriga finansiering är säkerställd
• Projektets resultat och erfarenheter kan utnyttjas på andra objekt och vice versa
• Projektförslaget innefattar en plan för uppföljning av projektet

Ansökan
Understöd kan sökas av exempelvis en kommun, registrerad förening, delägarlag, fiskeriområde, sammanslutning enligt vattenlagen eller annan sammanslutning. Prövningsbaserat understöd kan beviljas för kostnader som uppstår för planering, verkställande men också för administrativa kostnader samt kostnader som hör ihop med tillståndsförfarandet i projekt och i dem ålagda kostnader. Understödets storlek är i regel 50% av godkända kostnader. Understöd ansöks från NTM-centralen i Södra Österbotten. I första hand rekommenderas att ansökningar lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering. Ansökningsinstruktioner samt blanketter finns i NTM-centralens webbplats: Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags-, vattenhushållnings- och fiskerihushållningsprojekt  

Ansökningstid 
Ansökningstiden för understöd för 2024 är 17.10. – 30.11.2023.

Tilläggsinformation 
• Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 0295 027 414, vattenhushållningsexpert Heta Latvala, tfn 0295 027 860
• Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro, tfn 0295 027 029
• Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971

E-postadresserna skrivs enligt formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar
Programmet för effektiverat vattenskydd
Understöd för vattendrags-, vattenhushållnings- och fiskerihushållningsprojekt
Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön
Vatten.fi
• Åtgärdsprogram för vattenvården

You are currently viewing Ansökan om understöd för vattenrestaureringsprojekt börjar!