Fonden för Kyro älv

Kyro älv är störst av de österbottniska älvarna och livet i området har koncentrerat sig i älvdalen. Bosättningen har i tiderna spridit sig på området längs älven och dess viktigaste näring, jordbruket, är koncentrerat längs älven.

Fonden för Kyro älv grundades år 1997. Syftet med fonden för Kyro älv är att främja Kyro älv delegationens mål inom Kyro älvs tillrinningsområde. Tyngdpunkten i fondens verksamhet är att förbättra vattenkvaliteten i älven och att befrämja återupplivandet av Kyro älvs fiskeriekonomi. Ett speciellt syfte är att befrämja samarbetet inom miljövården på området. För att uppnå sitt syfte startar fonden projekt som gynnar vattendragsområdet och deltar vid behov i finansieringen av dessa projekt.

Ansökningarna om bidrag kan formuleras fritt. Man har inte heller satt några gränser för vilka som kan ansöka om bidrag. Ansökningarna skall vara skriftliga och de bör vara välmotiverade. De projekt som finansieras bör gynna stora delar av Kyro älvs tillrinningsområde. För det mesta är de samarbetsprojekt, i vilka fondens andel oftast är mindre än en tredjedel av helhetskostnaderna.

Följande kommuner längs älven är medlemmar i fonden: 
Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Storkyro, Korsholm och Vasa. Av de kommuner som endast delvis hör till Kyro älvs tillrinningsområde medverkar Vörå-Maxmo-Oravais, Virdois, Kihniö och Laihela. Övriga medlemsorganisationer är Pro Agria E-P, Neova Oy och Kvarkens fiskeriområde. 

De nuvarande medlemmarnas årsavgifter ger fonden cirka 30 000 euro i året. 

Exempel på projekt som Fonden för Kyro älv delfinansierat:

 • 2022 Främja bekämpningen av främmande arter, speciellt jättebalsamin (10 000 €)
 • 2022 Förverkligandet av en tv-serie om Kyro älv (5 000 €)
 • 2022 Mer detaljerad kartläggning av skadeplatser i betydande översvämningsriskområden i Ylistaro-Kvevlax (9 000 €)
 • 2022 Restaurering av vattenleden mellan Pitkämö camping och Jyllinkoski (8 000 €)
 • 2021 Projektet Täpläravuille STOP (950 €)
 • 2020 Inventering av Kyro älvs gamla vattenkonstruktioner (6 000 €)
 • 2020 Korsholms kommuns projekt gällande planering och förverkligande av slåtter och röjning av översvämningsområden vid Kyro älvs mynning (8 500 €)
 • 2020 Koskues byförening, renovering av badstrand på Hebrominmäki och grundförbättring av sjön (3 750 €)
 • 2019 Till Norrvik skifteslag för att restaurera Seinäjärvi  (3 000 €)
 • 2019 Projektet INSPECT (Interreg), bekämpning av främmande arter (20 000 €)
 • 2018 Uppdatering av inventeringen av naturvärden och vårdbehov av Hyypänjoki (10 000 €)
 • 2018 Undersökningar för ändringen av användning av invallningsområdet (5 000 €)
 • 2018 Erosionsrisker och främmande arter, tre praktikanter (15 000 €)
 • 2018 Restaurering av Kurjenjärvi (3 000 €)
 • 2018 Fest för Kyro älv, FNF (2 000 €)
 • 2018 Överförande och plantering av kräftor, Kihniö fiskeområde (2 000 €)
 • 2018 Främjande av restaurering av Seinäjärvi (2 100 €)
 • 2018 Främja bekämpningen av främmande arter (10 000 €)
 • 2018 Guidebok om erosion av flodstränder (6 600 €)
 • 2018 Kartläggning av Seinäjoki översvämningsskador (5 100 €)
 • 2018 Tekojärvi-Suomi bokens tryckning (1 000 €)
 • 2017 Utredning skogsbrukets möjligheter att kvarhålla vatten, praktikant (5 000 €)
 • 2017 Erosiorisk och främmande arter, praktikantpar (12 000 €)
 • 2017 Utredningarna i Vassorfjärden, översvämningsrisker och naturvärden (15 000 €)
 • 2016 Praktikantansökan, skogsbruk (5 000 €)
 • 2016 Praktikantansökan, terrasseringsområdena (5 000 €)
 • 2015 Kryssning i Kyro älv  (1 000 €)
 • 2015 Praktikantansökan/ efteranvändningen av torvproduktionsområden (5 000 €)
 • 2015 Projektet ”Effektivare beredskap och information om översvämningar”  (15 000 €)
 • 2014 Praktikanter 2014 (10 000 €)
 • 2014 Planeringen av restaurering av Valkiajärvi (3 000 €)
 • 2013 Vasa Vatten , undersöknig om råvattnets humusproblem (5 000 €)
 • 2013 Säkkijärvi sjös restaurering (3 000 €)
 • 2013 Jokikylä bys planerin för gemensam avloppsvattennät (1 500 €)
 • 2012 Praktikanter 2012 (13 500 €)
 • 2012 Fotoverket ”Kyröönjoki – Meirän joki” (5 000 €)
 • 2012 Planering av Seinäjärvis restaurering (7 000 €)
 • 2012 Förnyandet av infotavlorna längs Jokiluontopolku i Lakeus (600 €)
 • 2012 Projektet BEFCASS (6 000 €)
 • 2012 Praktikanter 2013 (13 700 €)
 • 2011 Pohjavesi Life -projektet (16 000 €)
 • 2010 Praktikanter 2010 (10 000 €)
 • 2010 Planering av avloppsreningssystemet för glesbebyggelse och mjölkrum
   (150 €)
 • 2010 Praktikanter 2011 (11 000 €)