Fonden för Lappo å

Lappo å är ett betydande huvudflöde i Österbotten. Ån leder vatten från Suomenselkä via slätterna ut i Bottenviken norr om Kvarken. Längs ån har det forslats tjära till Nykarleby och flottats timmer till flera sågverk. Man producerar också elektricitet för vardagsbehov. På vattendragsområdet bor 70 000 människor, som använder ån för rekreation och vilkas liv påverkas av ån på flera olika sätt.

Ån utgör med sina sjöar, forsar, bifåror och sitt lugnvatten en livsmiljö för många organismer. I övre loppet erbjuder forsar och små sjöar utmärkta fiskeplatser för fritidsfiskare. Kuortaneenjärvi sjö, som är vattendragets centrala sjö, är betydelsefull för landskapet samt för områdets invånare i rekreationssyfte. Lugnvattenområdet med sina åkerslätter i mellersta delen av Lappo å är genuint för det österbottniska landskapet och nedre loppets varierande terräng bidrar på sitt sätt till åns mångfald.

De myndigheter, vattendragsanvändare, företagare och organisationer som är verksamma inom Lappo ås vattendragsområde har samlat sina krafter med att år 1999 grunda Delegationen för Lappo ås vattendragsområde. Därtill har kommunerna i Lappo ådal grundat Fonden för Lappo å, som påbörjade sin verksamhet år 2004. Fondens årsinkomster är 14 000 €.

Syftet med Fonden för Lappo å är att främja målen för Lappo å delegationen genom att stöda samarbetet mellan olika aktörer genom att effektivera vattenskyddet och skapa förutsättningar att utveckla en attraktiv helhet för rekreation, fiske och turism. För att förverkliga målsättningen startar fonden projekt som är nyttiga och främjar samarbetet inom hela vattendragsområdet eller lämpliga modellprojekt för hela området.

Lappo å fondens bidrag kan sökas kontinuerligt och fritt formulerade. Ansökningarna bör vara skriftliga och välmotiverade. Finansieringsobjekten är huvudsakligen samarbetsprojekt och fondens bidrag kan vara högst 30 – 50 % av totalkostnaderna. Finansieringsbesluten fattas av fondens ledningsgrupp som består av representanter från medlemskommunerna, vattenskyddsföreningen och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Fonden fungerar som en del av Österbottens vatten och miljö r.f.

Projekt som delfinansierats av Fonden för Lappo å:

 • 2023, Främja kampen mot främmande arter vid Lappo ån (3 000 €)
 • 2023, Slåtter på Verkkolahti Rantatöysä sjön (2 000 €)
 • 2023, Återställandet av sjön Alavus Hirvilampi (5 000 €)
 • 2022, Vetämäjärvi restaurering, borttagande av vattenvegetation (5 000 €)
 • 2022, Främja kampen mot främmande arter vid Lappo ån (7 000 €)
 • 2021, Restaurering av Hirvijärvi (2 500 €)
 • 2020, Restaurering av Menkijärvi, slåtter (5 000 €)
 • 2018-2019, Restaurering av sjön Pieni Kaksipuoloinen (9 000 €)
 • 2018-2019, Kartläggning av främmande arter: NTM-centralen (15 000 €)
 • 2018, Rensningen av Erkinmonttu i Lappo (5 000 €)
 • 2018, Restaurering av Housujärvi i Alavo (10 000 €)
 • 2015-2017, anställning av ett praktikantpar i samarbete med Kyro älvs fond, skogsbruk och terrasseringsområden (20 000 €)
 • 2015, Fiskeutredning vid Lappo å:s mynning (2 500 €)
 • 2015, Effektiverad beredskap för översvämningar (15 000 €)
 • 2015, det andra skedet av Saarijärvi sjös restaurering (2 000 €)
 • 2013, Saarijärvi sjös restaurering/järvitominki (3 000 €)
 • 2013, Fortsättningsprojektet förbättring av Lappo ås ekologiska status (5 800 €)
 • 2012-2013, Torvproduktionens vattenvård praktikant (10 000 €)
 • 2012, BEFCAS-projektet (6 000 €)
 • 2011, Kortesojas naturvårdsprojekt, Lappo (6 000 €)
 • 2011, POHJAVESI Life (12 000 €)
 • 2010, Lapuanjoki-soutu (500 €)
 • 2010, Förbättring av Lappo ås ekologiska status EAKR (20 000 €)
 • 2010, Restaureringen av Pääjärvi (Alahärmä) (3 000 €)
 • 2010, Praktikantbidrag, gemensam med Fonden för Kyro älv (3 500 €)