Fonden för Perho å

Fonden för Perho å verkar inom Perho, Kelvi å, Koskenkylänjoki, Niemenjoki och Lohteå åars områden. Nästan 60 000 personer bor inom fondens verksamhetsområde. Alla berörs på olika sätt av vattendragen. Över hälften av tillrinningsområdet består av skog, en femtedel utgörs av åkermark och resten är myrmark.

Perho ås källor ligger i Salamanjärvis nationalpark. Ån rinner ner genom Mellersta österbotten och mynnar ut i Bottniska viken norr om Karleby. I Perho ås övre lopp finns ödemarksbäckar och mångformiga små sjöar, vilka alla erbjuder fritidsfiskaren ypperliga tillfällen att fiska. Sjön Halsuanjärvi kan stå som ett exempel på de många uppskattade semestermålen i området.

Vattendragen belastas av jord- och skogsbruk, glesbebyggelse, torvtäkt samt avloppsvatten från samhällen och industrier. I Perho å har det på vissa ställen byggts stora översvämningsskydd och i Nedervetil finns Kaitfors kraftverk. De konstgjorda sjöarna i det övre loppet har anlagts i samband med översvämningsskyddet. De fungerar närmast som vattenmagasin för vattenkraften och översvämningsskyddet. Under de senaste åren har Perho ås nedre lopp restaurerats. Målet är att återinföra av såväl nejonöga som lax i ån.

Kommunerna, vattenanvändarna, företagen och olika intresseorganisationer i tillrinningsområdet grundade delegationen för Perho å år 1996. Fonden för Perho å startade år 2008. Den grundades av kommunerna och de årliga inkomna medlen är ca. 13 000 €.

Fondens mål är att förbättra vattenskyddet i samband med olika aktiviteter i tillrinningsområdet samt att befrämja fiske, rekreation och turism. Fonden initierar och stöder olika projekt enligt målsättningen för delegationen för Perho å. Projekten skall gagna hela vattendragsområdet och befrämja samarbetet mellan olika aktörer. Det kan även vara fråga om modellprojekt för vattenvård som kan tillämpas i hela området.

Ansökningen av medel ur Fonden för Perho å kan ske när som helst under året. Den fritt formulerade skriftliga ansökan bör grundligt motiveras. Finansieringsobjekt, som kommer i fråga är främst samarbetsprojekt, där fonden står för högst hälften av kostnaderna. Fondens ledningsgrupp beslutar om finansieringen. Ledningsgruppen består av medlemmar från medelmskommunerna, vattenskyddsföreningen och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Fonden verkar inom Österbottens vatten och miljö r.f.

Tidigare projekt som fonden delfinansierat:

 • 2022, Fiske eftermiddagar och kvällar för barn och unga, Vetil delägarlag (2 000 €)
 • 2022, Restaurering av Vähäjärvi sjön (2 000 €)
 • 2021, Effekterna av sura sulfatjordar på vattenmiljön (5 000 €)
 • 2019, Tekojärvi-Suomi boken (1 000 €) 
 • 2019, VETO-projektet, ÖVM r.f. (2 000 €) 
 • 2018-2019, Restaurering av Jängänjärvi sjön, Perho (12 500 €) 
 • 2018, Miljökartering av surhet i Perho ås småvatten (6 000 €) 
 • 2017, Restaurering av Räyrinkijärvi sjön (5 000 €) 
 • 2017, Fiskelagen i Perho ås nedre lopp, byggande av en fiskkläckningsanläggning (7 000 €) 
 • 2017, Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys ry. (600 €) 
 • 2015-2016, Fortsättning av Paha-projektet och övervakningen av vattenkvaliteten (6 000 €) 
 • 2015, Fiskelaget i Räyryinki för en praktikant tillsammans med Esse å (2 000 €) 
 • 2015, Nedervetil fiskargille rf. (800 €) 
 • 2012-2015, Torvproduktionens vattenvård, praktikanter (14 650 €) 
 • 2012, Ylikyläs byaförening, Penninkijoki å (5 400 €) 
 • 2011, projektet gällande kontroll av surhetsnivån i Perho ås nedre lopp (15 000 €) 
 • 2010, Projektet ”Bli bekant med Kaustbys fiskemöjligheter” (1 353 €)