Föreningen

Föreningen främjar vatten- och miljövård genom forskning, utbildning, informering och rådgivning samt även genom att samla, sammanställa och sprida kunskap om vattnens och grundvattnens tillstånd. Tanken är att uteslutande och omedelbart agera till förmån för allmänhetens bästa. Resultaten av vatten- och miljöskydd är inriktade på och gynnar vattennaturen, samhället och medborgarna. Österbottens vatten och miljö rf och andra vattenskyddsföreningar medför inga ekonomiska fördelar till sina medlemmar.

Föreningen gör som beställningsarbeten recipientkontroller och kontrollprogram för hav, sjöar och vattendrag samt grundvatten och avstjälpningsplatser. Därtill utför vi utredningar och belastningskarteringar gällande enskilda vattenförekomster. I samband med dessa undersöker man vattenkvalitet, biologi och belastning samt utvärderar inverkan av avloppsvattenutsläpp.

 • Samarbete och expertis inom vattenskydd sedan år 1980
 • Medlem i Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland
 • Samarbetet överskrider administrativa gränser
  • Medlemskåren
  • Övriga vattenförbrukare
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
  • Landskapsförbunden
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
  • Skogscentraler
  • Pro Agria
  • Organisationer
  • Övriga vattenskyddsföreningar
 • Den ordinarie verksamheten finansieras med medlemsavgifter
  • Skolning: kurser, exkursioner, seminarier
  • Information: t.ex. tidskriften AquariusFacebook och föreningens hemsida. Föreningen har också publicerat historieboken I vattnets och tidens strömmar.
 • Beställningsarbeten betjänar medlemskåren
  • Kontrollprogram
  • Samordnade kontroller
  • Tillståndsansökningar
  • Belastningskarteringar
  • Vattendragsutredningar
  • Naturinventeringar
 • Koordinering och genomförande av projekt som främjar vatten- och miljöskydd samt förvaltning

Föreningens stadgar: Stadgar_2022