LUKATIES

LUKATIES – Naturenlig fiskeväg till Esse å

Österbottens vatten och miljö har fått finansiering från europeiska havs- och fiskerifonden (totalt 22 925,70 €) för en preliminär planering av Esse ås naturenliga fiskeväg. Projektets totala budget är 29 968 €.

Projektets mening är att utreda en möjlighet till en naturenlig fiskeväg och reproduktionsområden för laxfiskar i Esse åns vattendrag. Från 1500-talet har man fiskat lax och havsöring i Esse å (Tuomi-Nikula 1981). Öring är en förutsättning för förekomst av flodpärlmussla. Den är starkt hotad, fridlyst och direktiv art, som kan fortfarande hittas i Esse å. Flodpärlmusslan är på väg att återföras till ån (Pakkala skriven) i FRESHABIT-projektet.

Naturenliga fiskevägar är dubbelverkande omlöp och bildrar forslika forsbiotoper. Fiskevägen är viktig både för vandringsfiskar, men också för andra vattenorganismer. I projektens senare skede ökas forsbiotoper när man bygger naturenliga fiskevägar och övervattnar torra, gamla floddbäddar. Rätt utförda omlöp fungerar som lekplatser och platser för fiskeyngel. Att få en naturenlig fiskeväg till Esse ån ökar möjligheter till rekreation till exempel för fisket. Det här har en mycket betydande påverkan till boendetrivseln. Nyttotagarna är vattennaturen, rekreations- och komersiellt fiske, områdets kommuner, lokala aktörer och medborgare.

På axeln Larsmo-Öjasjön, Evijärvi, Lappajärvi, Alajärvi i Esse ån, finns 9 kraftverksdammar och 3 sjöars regleringsdammar, som stör vattenorganismer och hindrar vandringsfisken att gå upp och reproducera i Esse ån. Även om ån har definierats som kraftigt modifierade vattendrag, lönar det sig sträva till att fiskar kan stiga i ån. I projektet skapar man förutsättningar för att förbättra Esse ås ekologiska status och rekreationsmöjligheter. Projektet stöder nationella fiskevägstrategin (Statsrådet 2012) och åtgärdsprogram av vattenvård och havsvård. Efter den preliminära studien ska en platsspecifik planering av fiskevägen förhoppningsvis starta, och sedan tillståndsansökning och förverkligande.

Alla fiskesamfund i Esse ås vattendrag från Larsmo-Öjasjön till Alajärvi och de flesta av kommunerna stöder projektet. Också tre vattenkraftbolag (Herrfors, Esse Elektro‐Kraft, Alajärven Sähkö) har gett ett lov för den preliminära förundersökningen.

Evenemang 24.2.2022 presentations (YouTube):
Naturenlig fiskeväg till Esse ån: förstudie, kort presentation
Vattenlags reglering och EUs vattendomstolens krav: hur bör man säkra fiskeutgång nu och i framtid?

 Slutrapport och bilagor