En stark vilja att få till stånd en fiskväg i Esse ås vattendrag

Vid ett möte i Jakobstad med mer än 20 deltagande aktörer måndagen den 28 augusti 2023 påtalades det snara behovet av en naturenlig fiskväg i Esse å och skisserades den framtida färdplanen. NTM-centralerna i Södra Österbotten och i Egentliga Finland hade svarat med uttalanden på fiskvägsinitiativet från vattendragets delägar- och fiskelag, Österbottens vatten och miljö r.f., SLL Pohjanmaan piiri och andra aktörer för att få en naturenlig fiskväg till Esse ån.

Riksdagsledamoten Peter Östman talade vid Esse ås fiskväg -mötet som arrangerades av Österbottens vatten och miljö r.f. Östman konstaterade att projektet ligger i hela regionens intresse. Han påpekade att det råder brist på inhemsk matfisk. I regeringsprogrammet kvarstår pengarna till fisket som tidigare. Han uppgav också att vattenlagen ska reformeras i förhållande till tillstånden för de gamla så kallade nollverken.

Även NTM-centralen i Södra Österbotten, Oy Herrfors Ab, Pedersöre och Evijärvi kommuner samt Jakobstads stad var representerade på mötet. Det finns en stor vilja att få en fiskväg till Esse å. Det mångsidiga samtalet fortsatte i ungefär ett par timmar. I många inlägg betonades vikten av skydd för de starkt hotade och fridlysta flodpärlmusslorna. Ännu i början av 1900-talet kunde lekvandrande lax, sik, harr och öring stiga upp i Esse å.

I Esse å har de naturliga bestånden av såväl lekvandrande som stationär fisk och övriga vattenlevande organismer varit mångsidiga men med de hinder som idag finns har populationerna utarmats och utarmas. För att motarbeta denna utveckling behövs anläggningar för fiskvandring i båda riktningarna. I projektet Naturlig fiskväg till Esse å, har man tagit fram planer på att anlägga fiskvägar till alla dammar längs sträckan. Kraftverksbolagen har även lovat 0,5 m3/s vatten till fiskvägen. Det mest brådskande är att få till stånd fiskväg till de lägst ner belägna dammarna. Inget av de nio kraftverken i Esse å har fiskväg.

En av de tre regleringsdammarna har ingen fiskväg.

Finland har förbundit sig till internationella överenskommelser om biologisk mångfald och begränsning av naturförluster. Målen för vattenförvaltningen är också bindande.

Mer information tillhandahålls av
Heli Jutila, heli.jutila(at)pvy.fi; tel. 0400 924 848
Maila Hägglund, maila.hagglund(at)pp.inet.fi; tel. 040 543 1289
Kai Saviaro, kai.saviaro(at)multi.fi; tel. 0400 293 949

You are currently viewing En stark vilja att få till stånd en fiskväg i Esse ås vattendrag
Näkymä Björkforsin ohijuoksutusuomalta Saloön länsipuolella 28.5.2021. / Vy över Björkfors översvämningskanal, väster om Saloön 28.05.2021. Kuva/ foto: Heli Jutila.