Projektet Vettigt vattenskydd

Projektet Vettigt vattenskydd ser landsbygden som en helhet: skogar, åkrar och vattendrag hänger ihop. Huvudsyftet med projektet är att påskynda genomförandet av vattenskyddsåtgärder i hotspot-områdena.  De kan delas:

  1. Åtgärder för att minska belastningen på vattnen (förebyggande åtgärder)
  2. Avlägsnande av näringsämnen från vatten (återställande åtgärd)

De små men viktiga vattendragen i projektområdet är i dåligt skick och kräver åtgärder för att uppnå god vattenstatus. Vi riktar in åtgärderna på de områden som har den starkaste diffusa belastningen (så kallade hotspots), där vi planerar och gör åtgärdsförslag samt organiserar utbildning Aktuell forskningsinformation och tekniskt kunnande kommer att spridas genom det nätverk av jordbruk, företag och instanser för rådgivning och forsknings som skapas i projektet. Projektet utnyttjar resultat och samarbetsstrukturer från tidigare projekt så som Österbottens Näringshjul, som kartlade belastningen från jord- och skogsbruk samt pälsproduktion på hot spot-platser, varefter förslag till åtgärder gjordes för några exempelobjekt. Detta projekt kommer att öka användbarheten för den information som man fick vid kartläggningen, skapa verktyg för rådgivning och ge markägare verktyg för att förbättra tillståndet i sina mark och i vattendragen.

Målgruppen för projektet är markägare, företagare som arbetar med jordbruk, skogsbruk och annat vattenskydd, aktörer i lokala föreningar och kommuner, barn och unga samt alla som är intresserade av vatten och miljöskydd. Projektets samarbetspartners är NTM-centralerna i regionen, MTK, fiskecentrum, kommuner, läroanstalter, naturskolor, församlingar, föreningar och naturskyddsorganisationer som är verksamma i området samt andra projekt med anknytning till temat.

Projektets partners säkerställer tillsammans med andra projekt och samarbetspartner överföringen av den senaste informationen till praktiska åtgärder. Genom workshops, informationsaktiviteter genom flera kanaler, arbetsdemonstrationer, utflykter och skolsamarbete kan information delas över hela projektområdet.  Projektet kommer att öka antalet skötselavtal för att förbättra vattenförvaltningen, markförvaltningen och erosionsbekämpningen på projektområdet samtidigt som den biologiska mångfalden främjas.

Projektet Vettigt Vattenvård administreras av Österbottens vatten- och miljö rf.(PVY).  Dessutom är fem andra aktörer involveras i projektet enligt ett avtal.  Övriga aktörer är ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f., Finlands skogscentral (SMK) och Naturresursinstitutet (LUKE).

Projektets genomförandeperiod är 1.3.2022–31.12.2023.

Finansieringskälla: Landsbygdsprogrammet för Fastland Finland

Typ av projekt: Samarbets- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse

Mer information verksamhetsledare Heli Jutila (heli.jutila(at)pvy.fi), Österbottens vatten- och miljö rf