VETO2 eller Förbättring av våra vatten och ökad info - fortsättningsprojekt

Målen med VETO2 projektet är:

  1. att minska belastningen på vattenområdena inom projektområdet bl.a. genom att genomföra behandling av avrinningsvatten samt undersöka alternativ till behandling av avloppsvatten från pälsdjursfarmer.
  2. ta fram ny kunskap om vatten- och strandnaturens mångfald samt att beakta denna vid restaurering av vattenområden och andra åtgärder
  3. att väcka aktörer för konkret restaurering bl.a. genom att utföra restaureringar av bäckar
  4. att öka medvetandet om vatten- och strandnaturens processer och värden samt ge miljöfostran.
  5. att erbjuda rådgivning åt vattenvårdsaktörer i fråga om vattenrestaureringsprojekt.

VETO2-projektets genomförandeperiod är 30.11.2021–15.11.2024. Projektet har fått finansiering från vattenvårdens effektiveringsprogram.

Projektområdet är Södra- och Mellersta Österbotten samt Österbotten. Åtgärdsområden är havet utanför Karleby och Jakobstad, vattenområden i närheten av kusten samt Patananjoki och Ullavanjärvi med närliggande vatten och avrinningsområden. Rådgivning och aktivering av föreningar och andra lokala aktörer samt skolning utförs inom hela Österbotten vatten och miljö rf:s område (Södra- och Mellersta Österbotten, Österbotten samt södra delen av Norra Österbotten)

Projektets arbetspaket är:

  1. Stöd till aktörer gällande vattenrestaurering, dvs. användning av förmedlarorganisationens roll
  2. Våtmarks- och vattenkvalitetspaketet
  3. Vatten- och strandnaturpaketet
  4. Miljöfostranpaketet

Inom det förstnämnda paketet delas information och rådgivning genom arbetsmöten, seminarier, mässor och andra tillställningar till de som utför restaurering. Till våtmarkspaketet hör planering och genomförande av behandling av avrinningsvatten inom åtgärdsområdena. Utöver t.ex. anläggande av våtmarker, tvåstegsdiken och översvämningsterrasser innehåller paketet uppföljning av dessa genom vattenprovtagning.

Vatten- och strandnaturpaketets mål är att ta fram ny kunskap om naturvärden inom områdets vatten och stränder samt om de faktorer som inverkar på vattenekosystemets funktion. Paketet innehåller bl.a. kartläggning av havsbottnens biotoper, vegetationsundersökningar på strandprofiler samt en utredning gällande strandängar lämpliga för HELMI-projektet. Restaurering av fiskstammen i bäckar, flador och glosjöar (lekbottnar av grus och avlägsnande av vandringshinder) hör också till projektet. Inom miljöfostranpaketet ordnas tillsammans med skolorna naturdagar, temadagar öppna för alla (naturdagen i Fäboda) samt fågelexkursioner. Naturvärden lyfts också fram med hjälp av infotavlor.