Hankkeen esittely

Pohjanmaan Ravinneratas –hanke (2018 – 2022) toimii kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Kalajokilaaksossa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja turkistuotantoa. Hankkeen päätavoitteina on tehostaa lantojen ja ravinnevirtojen hyödyntämistä, vähentää vesistökuormitusta ja siten parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Ekosysteemipalvelut kehittyvät ja virkistyskäyttömahdollisuudet kohenevat.

Hankkeen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat. Hankkeessa tarkastellaan laajassa asiantuntijayhteistyössä valuma-alueiden vesiensuojelun painetekijöitä ja vesien tilaa kokonaisuutena. Eri organisaatioiden sähköisiä tietolähteitä, työkaluja ja olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntämällä on haettu ”Hot Spot”-alueita, joille laaditaan käytännön toimenpidesuosituksia ja mallisuunnitelmia.

Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen ja datapankkien käyttöä sekä kehitetään yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Demonstraatiot ja kokeilut havainnollistavat erilaisia lannankäsittelymenetelmiä. Monikanavaiset tiedotustoimet, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.

Hankkeen hallinnoijana on Pohjanmaa vesi ja ympäristö ry, osatoteuttajina ovat Metsäkeskus, Luke, GTK, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria Keski-Pohjanmaa ja Österbottens svenska lantbrukssällskapet

Hankkeen aikataulu 1.2.2018-31.12.2022

Hankevetäjä Satu Järvenpää

 

Seuraa hankkeen toimintaa www.facebook.com/Pohjanmaan-Ravinneratas ja www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/ravinneratas

Ravinneratas-esite_web_2020