Pohjanmaan Ravinneratas

Pohjanmaan Ravinneratas

Pohjanmaan Ravinneratas-hanke toimii laajassa asiantuntijayhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Kalajokilaaksossa. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on hankkeen hallinnoija ja osatoteuttajina ovat Suomen Metsäkeskus, GTK, Luke ja kolmen maakunnan ProAgriat (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Österbotten).

Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä, vähentää vesistökuormitusta ja parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Hanke lisää yhteistyötä ja tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä.
Hankkeessa tarkastellaan kokonaisuutena vesistöjen kuormitus- ja muita painetekijöitä ja vesien tilaa, johon kaikki valuma-alueen toiminnat vaikuttavat.

Valuma-alueilta haetaan sähköisiä tietopankkeja ja työkaluja sekä olemassa olevaa monialaista tutkimustietoa hyödyntämällä vesiensuojelun kannalta kriittisiä kohteita. Valituille ”Hot Spot” -valuma-alueille ja -kohteisiin laaditaan käytännön toimenpidesuosituksia ja mallisuunnitelmia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat.
Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen ja tietolähteiden käyttöä. Hankkeessa otetaan käyttöön vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen uusia toimintatapoja sekä tuodaan esille yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Työnäytökset ja kokeilut havainnollistavat eri käsittelymenetelmiä. Monikanavaiset tiedotustoimet, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.
Hankkeen toteuttamisaikataulu on 1.2.2018-31.12.2022.

Seuraa hanketta myös Facebookissa:

Facebook