Vesistökunnostusten avustushaku käynnistyy

Vesistökunnostusten avustushaku käynnistyy!       

Kutsu, 23.10.2023 klo 12.30-14.30, Teams-tilaisuus

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta tuetaan erityisesti rehevien järvien ja
merenlahtien sekä virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita, lajien säilymisen ja monimuotoisuuden
kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita sekä hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon
verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä.

Hanketyypistä riippuen hankkeiden arvioinnissa on eduksi, että muun muassa:

• Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa
• Hankkeen suunnittelu tai toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä
• Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja
virkistyskäyttäjiä
• Hankkeen muu rahoitus on varmistettu
• Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa tai että se hyödyntää muiden hankkeiden tuloksia
• Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman

Avustusten haku
Avustusta voi hakea esim. kunta, rekisteröitynyt yhdistys, osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö
tai muu yhteisö. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja
hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden
täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustusta haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja avustushakemukset suositellaan
täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELYkeskuksen
verkkopalvelussa: Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalousja
kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Hakuaika
Vuonna 2024 myönnettävien avustusten hakuaika on 17.10. – 30.11.2023.

Lisätietoja
• Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 0295 027 414, vesitalousasiantuntija Heta Latvala, puh. 0295 027 860
• Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Helena Puro, puh. 0295 027 029
• Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit
Vesiensuojelun tehostamisohjelma
Avustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015)
Vesi.fi
Vesienhoidon toimenpideohjelmat

You are currently viewing Vesistökunnostusten avustushaku käynnistyy