Viisasta vesiensuojelua

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (PVY)

Muut hanketoteuttajat 

 • ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
 • ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 • ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 • Suomen Metsäkeskus (SMK)
 • Luonnonvarakeskus (LUKE)

Hankkeen toiminta- eli kohdealue on Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa sekä Pohjois-Pohjanmaalta Alavieskan, Kalajoen, Sievin, Reisjärven ja Ylivieskan kunnat. Hanke toimii kaksikielisenä. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin-, kasvihuone- ja turkistuotantoa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maanomistajat, maa- ja metsätalous- ja muut vesiensuojelun kanssa tekemisissä olevat yrittäjät, toimijat paikallisissa yhdistyksissä ja hoitokunnissa, lapset ja nuoret sekä kaikki vesien- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneet.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat alueen ELY-keskukset, MTK, Kalatalouskeskukset, kunnat, oppilaitokset, luontokoulut, seurakunnat, alueella toimivat osakaskunnat, yhdistykset ja luonnonsuojelujärjestöt sekä alaan liittyvät muut hankkeet.

Hankkeen toteutusaika 1.5.2022–31.12.2023

Rahoituslähde: Manner-Suomen maaseutuohjelma

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen yhteistyö- ja kehittämishanke

Hankkeen päätavoite on vesiensuojelutoimenpiteiden toimeenpanon vauhdittaminen hotspot alueilla.

Osatavoitteita ovat

 • Vesistökuormitusta vähentävät toimenpiteet (ennaltaehkäisevät toimenpiteet)
 • Ravinteiden poistaminen vesistöistä (eheyttävät toimenpiteet)

Hankkeen tavoitteet laajemmin:

 • Maa- ja metsätalouden ravinteiden hallinnan tehostaminen, vesistöihin joutuvien ravinnehuuhtoutumien vähentäminen ja siten vesistöjen tilan parantaminen.
 • Vesistökunnostustoiminnan edistäminen ja kehittäminen valuma-alueilla, rannoilla ja vesistöissä
 • Ranta- ja vesiluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kehittäminen
 • Perinnebiotooppien vaaliminen ja uusien kohteiden luominen
 • Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien ääriolosuhteiden tuomiin haasteisiin vastaaminen
 • Paikkatiedon käytön ja käytettävyyden lisääminen ympäristön- ja vesiensuojelussa
 • Nykyteknologian hyödyntäminen pilottikohteiden seurannassa
 • Hanketoimijoiden yhteistyön kehittäminen
 • Kohderyhmien tietoisuuden vahvistaminen

Hankkeen tulevaa toimintaa:

 • Työpajat, infotilaisuudet, erilaiset tapahtumat
 • Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden, maanomistajien, organisaatioiden, kohderyhmien ja hankkeiden kanssa
 • Ravinteiden kierrätykseen soveltuvien kohteiden kartoitus
 • Käytännön koeviljelyalueen perustaminen
 • Tutustumisretket erilaisiin kohteisiin
 • Yhteistyö koulutilojen ja viljelijöiden kanssa
 • Paikkatietokoulutukset toimijoille ja maanomistajille
 • Perinnebiotooppi- ja laidunkohteiden kartoitus ja edistäminen
 • Vesistökunnostusten ja kalataloudellisten hoitotoimenpiteiden kartoitus ja toimenpidesuositukset
 • Demonstraatiot ja kokeilut mallikohteissa