VETO2 eli Vedet kuntoon ja tutuiksi - jatkohanke

VETO2-hankkeen tavoitteena on:

  1. Vähentää kohdealueen vesistöjen kuormitusta mm. valumavesien käsittelymenetelmiä toteuttamalla sekä tarkastelemalla turkistuotannon jätevesienkäsittelyn vaihtoehtoja.
  2. Tuottaa uutta tietoa vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuudesta sekä sen huomioimisesta vesistökunnostuksissa ja muussa toiminnassa.
  3. Aktivoida toimijoita käytännön kunnostuksiin toteuttamalla esim. purokunnostuksia.
  4. Lisätä tietoisuutta vesi- ja rantaluonnon prosesseista ja arvoista ja tarjota ympäristökasvatusta.
  5. Tarjota neuvontaa vesiensuojelutoimijoille vesistökunnostushankkeissa.

VETO2-hankkeen toteutusaika on 30.11.2021–15.11.2024. Hanke on saanut rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hankealueena on Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Hanketoimintojen kohdealueena on Kokkolan ja Pietarsaaren edustan merialue, rannikon tuntuman vesistöt sekä Patananjoki ja Ullavanjärvi lähivesineen ja valuma-alueineen.  Neuvontaa ja yhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden aktivointia ja koulutusta tehdään koko Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosa).

Hankkeen työpaketit ovat:

  1. Vesistökunnostustoimijoiden tukeminen eli välittäjäorganisaatioroolin hyödyntäminen
  2. Kosteikko- ja vedenlaatupaketti
  3. Vesi- ja rantaluontopaketti
  4. Ympäristökasvatuspaketti

Ensimmäisessä paketissa jaetaan tietoa ja annetaan kunnostajille neuvontaa työpajoissa, seminaareissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa. Kosteikkopakettiin kuuluu valumavesien käsittelymenetelmien suunnittelua ja toteuttamista kohdealueella. Esimerkiksi kosteikkojen, kaksitasouomien ja tulvatasanteiden rakentamisen lisäksi pakettiin sisältyy myös niiden seuranta vesinäytteitä ottamalla.

Vesi- ja rantaluontopaketin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa alueen vesien ja rantojen luontoarvoista ja vesiekosysteemin toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Paketti sisältää mm. meren pohjan biotooppien kartoituksia, rantalinjojen kasvillisuustutkimuksia ja selvityksen HELMI-projektiin soveltuvista rantaniityistä. Kalastolliset puro-, flada- ja kluuvijärvi kunnostukset (kutusoraikot ja nousuesteiden poistaminen) kuuluvat myös hankkeeseen. Ympäristökasvatuspaketissa järjestetään yhdessä koulujen kanssa luontopäiviä, kaikille avoimia teemapäiviä (luontopäivä Fäbodassa) ja linturetkiä. Luontoarvoja tuodaan esiin myös informaatiotauluilla.