Ähtävänjoen kalat ja helmet

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoiman Ähtävänjoen kalat ja helmet -hankkeen ydinalue on Ähtävänjoki Luodon-Öjanjärveltä yläjuoksun suuntaan Evijärvelle asti. Osaksi hanke ulottuu koko Ähtävänjoen vesistöalueelle. Hanke saa valtion rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta 100 000 € (max 50 % hankkeen kustannuksista). Hankepartnereita eli hankkeen muita rahoittajia ovat seudun kunnat (Pietarsaari, Pietarsaaren vesi, Luoto, Pedersöre ja Evijärvi), kalastuskunnat, Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue ja Järviseudun kalatalousalueet, Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri ja UPM Oyj. Hankkeen toteutusaika on 20.02.2024 – 30.09.2026.

Hankkeen tavoitteena on
1. koota yhteen tutkimustietoa alueen luontoarvoista, mm. kalastosta, simpukoista (mm. raakusta) ja luontotyypeistä. Alueen vesiluonnon monimuotoisuuskohteita, lajeja ja luontotyyppejä, kartoitetaan lisää. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. eDNA ja elinkiertomallinnus.

2. parantaa vesistön ekologista tilaa vaikuttamalla valuma-aluetoimiin maa- ja metsätaloudessa sekä jakamalla tietoa kuormituksen vähentämiseksi sekä nousuesteiden poistamiseksi sekä tutkia vesistöalueen puro-, joki- ja järviosuuksien tilaa vesinäytteenotoin ja biologisella näytteenotolla.

3. ylläpitää vesiensuojelun ja vesienhoidon toimijoiden välistä koordinaatiota, tiedonvaihtoa ja tiedotusta koko Ähtävänjoen vesistöalueella. Pyrimme saamaan mukaan mm. metsä- ja kalataloudesta kiinnostuneita tahoja.

Luonnonarvopaketissa nykytilannetta selvitetään modernein menetelmin ja kansalaisia osallistetaan. Lohen elinkiertomallinnuksessa tunnistetaan joen poikastuotantopotentiaali, syönnösvaellukselle lähtevien poikasten määrä ja jokeen palaavien emokalojen määrä, johon vaikuttaa merialueella tapahtuva kuolleisuus. Mallinnuksella pyritään saamaan vastaus kysymykseen: onko mahdollista, että lohen luonnonmukainen lisääntymiskierto käynnistyy, jos kalatiet rakennetaan Ähtävänjokeen, ja mitä toimia tämä edellyttää. Hankkeessa selvitetään ensisijaisesti sähkökoekalastuksin kosket, joilta ei aikaisempaa tietoa, se on vanhaa tai vähäistä. eDNA-selvitys kohdistuu kalalajien ja simpukoiden monimuotoisuuteen.

Vesistön ekologisen tilan ja veden laadun parantamispaketissa on suunniteltu poikastuotantoalueiden kunnostuksia ja istutuksia varsinkin Ähtävänjoessa sivuhaaroihin. Metsänomistajille ja -toimijoille järjestetään muutamia tilaisuuksia koskien parhaita vesiensuojelumenetelmiä ja kalaston huomioimista metsänhoidossa. Tähän pakettiin on suunniteltu myös patojen ohituksen täydentävät ja lisäselvityksiä mm. Torpetiin, Björkforsiin ja Kattilakoskelle. Ähtävänjoen luonnonmukaista kalatietä edistetään aloitteen ja laajapohjaisen ryhmän kautta (koko vesistöalueella olevat toimijat ja voimayhtiöiden edustajat).

Hanke sai rahoituspäätöksen 28.5.2024. Laajapohjainen työryhmä on kokoontunut ja sähkökoekalastustarjouspyyntö 13 Ähtävänjoen ja neljän yläpuolisen vesistön kohteen osalta on parhaillaan avoinna.

Hankemateriaalia:
Hankehakemus (29.11.2023)
Hankepäätös (28.5.2024)